Lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoa halvempiin osakkeisiin sijoittaminen ja talouslukujen analysointi

Yhtiön taseesta saatavat tiedot ja sen analysointi ovat net-net sijoittajalle kaikki kaikessa. Alun perin osakkeen arvon laskeminen on perustunut vain taseesta otettaviin tietoihin. Yleisesti sijoittajien suosima tuloslaskelma on ainoastaan sivuroolissa. Samoin rahavirta-analyysit ja suhteelliset arvonmääritysluvut.  Taseen luvuista kaikkein olennaisimmat ovat lyhytaikaiset varat ja kaikki velat ja muut vastattavat. Kuitenkin monista tilinpäätöksen luvuista voi olla apua lopullista ostopäätöstä tehdessämme.

 

Lyhytaikaiset varat

  1. Rahavarat ja rahaksi muutettavat arvopaperit tai lyhytaikaiset rahoitussaamiset

Nämä ovat kaikista likvideimpiä ja konkreettisimpia varoja taseessa. Mitä suuremmat nämä varat ovat suhteessa yhtiön lyhytaikaisen varallisuuden koko nettoarvoon, sitä vahvemmalla pohjalla arvostus on. Yhtiö, jolla on suuret rahavarat on harvoin vaarassa ajautua nopeasti konkurssiin. Toisaalta taseessa makaava varallisuus voi kertoa liiketoimintaa kehittävien investointien puutteesta tai yrityksen huonosta varojensa allokoinnista.

Rahavarojen muutokset pidemmällä ajalla voivat kertoa paljon yhtiön suunnasta. Joillekin tasearvoltaan hyvin halvoille osakkeille on tyypillistä rahavarojen nopea hupeneminen. Yrityksen tappiollinen liiketoiminta polttaa nopeasti sen varat. Tällaisia yhtiöitä sijoittajan tulee välttää, koska niiden näennäinen halpuus voi olla nopeasti mennyttä. Näitä yrityksiä löytyy helposti esim. pienten lääketeollisuuden ja bioteknologia yritysten joukosta, joilla on suuret tuotekehityskustannukset, mutta vielä vähän todellista myyntiä. Rahavarat voivat muuttua nopeasti myös yritysostojen tai liiketoiminnan myymisen seurauksena. Sijoittajan pitää aina selvittää mistä rahavarojen merkittävä muutos on johtunut.

Toisinaan on mahdollista löytää yhtiöitä, joiden pelkät netto rahavarat (lyhytaikaisista rahavaroista vähennettynä kaikki velat) ovat suuremmat kuin yrityksen markkina-arvo. Tällöin voi kyseessä olla todella edullinen yhtiö, joka antaa vielä hyvän turvamarginaalin markkina-arvon pudotusta vastaan. Valitettavasti useat näistä yhtiöistä ovat passiivisia ”kirjahylly-yhtiöitä”, joilla on vähän todellista liiketoimintaa.

Nopeasti rahaksi muutettavissa olevat arvopaperit arvioidaan niiden konservatiiviseen markkina-arvoonsa. Tällöin tulee aina huomioida yleinen markkinoiden arvostustaso, arvopapereiden volatilisuus ja niiden mahdollisesta myynnistä aiheutuvat kustannukset.

  1. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset

Kun yritys myy asiakkailleen tuotteita luotolla syntyy sille myyntisaamisia. Yleensä nämä laskut ovat rahaksi muutettavissa lyhyellä aikavälillä, kuten 30 tai 60 päivän sisällä. Kuitenkin toisinaan käy niin, että jotkut yrityksen asiakkaista ajautuvat vaikeuksiin ja osa myyntisaamisista jää saamatta. Tämän takia myyntisaamisten arvo taseessa ei välttämättä ole sama kuin todellisuudessa.

Myyntisaamisten suhdetta liikevaihtoon kannattaa myös seurata. Jos myyntisaamisten määrä nousee selvästi myyntiin verrattuna, niin se viittaa siihen, että myynti ei vedä ja laskutusaikoja on jouduttu pidentämään. Sama asia selviää myös seuraamalla, kuinka monta päivää laskujen maksamiseen keskimäärin menee (Days Sales Outstanding).

  1. Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on lyhytaikaisessa varallisuudessa kaikista vaikeimmin arvioitavissa. Yritysten vaihto-omaisuus voi olla hyvin erilasta. Toisten arvo säilyy pidempään ja kesäsesongin muototuotteet voivat menettää lähes koko arvonsa lyhyessä ajassa. Jos mahdollista sijoittajan pitää ottaa selvää yhtiön vaihto-omaisuudesta ja oikaista tarvittaessa sen arvo vastaamaan mahdollisimman todellista. Pitää myös muistaa, että lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmässä arvioimme yhtiön realisointiarvoa eli silloin vaihto-omaisuus voidaan joutua myymään pakkomyyntiarvolla.

Vaihto-omaisuuden määrää pitää myös verrata myyntiin ja myyntisaamisiin. Jos vaihto-omaisuuden määrä kasvaa huomattavasti myyntiin verrattuna, niin se voi olla merkki, että tuotteet eivät mene kaupaksi, vaan jäävät yhä enenevässä määrin varastoon seisomaan. Vaihto-omaisuuden kiertonopeus (Inventory Turnover) tai kuinka monta päivää varastotuotteen myymiseen keskimäärin kuluu (Days Inventory) ilmaisevat saman asian.

Vaihto-omaisuuden arvioimiseen voi vaikuttaa myös sen rakenne ja käytetty kirjaamismenetelmä. Sijoittajan on hyvä tarkistaa kuinka paljon vaihto-omaisuudesta on valmiita ja kuinka paljon keskeneräisiä tuotteita sekä mikä osuus on tarvikkeilla ja aineilla. Kirjaamismenetelmät myös vaihtelevat, varsinkin jos sijoittaa globaalisti. FIFO- (first in, first out), LIFO- (last in, first out) ja keskihankintamenetelmään ainakin voi törmätä ja ne antavat usein toisistaan poikkeavan lopputuloksen sekä vaikeuttavat yhtiöiden vertaamista keskenään.

  1. Muut lyhytaikaiset varat

Muut lyhytaikaiset varat, kuten ennakkomaksut tai laskennalliset verosaamiset muodostavat yleensä hyvin pienen ja merkittömän osuuden lyhytaikaisista varoista. Näin ollen ne yleensä voidaan hyväksyä sellaisina kuin ne kirjanpidossa ovat.

 

Velat ja muut vastattavat

Taseen toinen puoli, velat ja muut vastattavat, vähennetään aina kokonaisuudessaan yhtiön lyhytaikaisista varoista. Lähtökohtaisesti velat ja muut vastattavat lasketaan nimellisarvoonsa. Sijoittajan pitää kuitenkin olla varuillaan mahdollisten taseen ulkopuolisten vastattavien suhteen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi alimitoitetut eläkemaksuvastuut, keskeneräisten oikeudenkäyntien seuraamukset ja ehdolliset velat.

Velka oikein hyödynnettynä on monille yrityksille hyvä keino kohottaa pääoman tuottoa, mutta net-net yhtiöille se voi olla surman loukku. Lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoansa halvemmilla yhtiöillä on usein joitain liiketoiminnallisia ongelmia ja jos tähän lisätään vielä velkataakka ja mahdollisesti heikentynyt yleismarkkinatilanne, niin yhdistelmä voi olla tuhoisa. Siksi näihin yhtiöihin sijoitettaessa tulee välttää suuresti velkaisia. Velkaantumisaste ei saisi olla suurempi kuin 0.25. Aina parempi, jos löydämme täysin velattomia yrityksiä.

 

Pitkäaikaiset varat

Vaikka pitkäaikaisia varoja ei oteta huomioon yrityksen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoa laskettaessa, niin niiden merkitystä ei voida kokonaan sulkea pois. Varsinkin osakkeen turvamarginaalia laskettaessa merkittävä kiinteä varallisuus voi vähentää tällaisen kvantitatiivisesti hyvin halvan osakkeen riskiä.

Joillakin yrityksillä voi olla suuriakin varallisuuksia aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä (maaomistukset, tehtaat, koneet yms.). Varallisuuden laatu on aivan ratkaisevaa sen arvoa laskettaessa. Joskus on niin, että maaomistuksen tai tehdasrakennusten todellinen arvo on taseessa huomattavasti aliarvostettuna. Kauan aikaa sitten hankittu maaomaisuus tai rakennus ison kaupungin tärkeällä alueella voi olla tänä päivänä selvästi arvokkaampi, kuin sen mahdollinen hankintahinta taseessa. Hyvin rahaksi muutettavat käyttöomaisuushyödykkeiden realisointiarvo voi itseasiassa olla paljon suurempi todellisuudessa kuin vanhentuneen vaihto-omaisuuden.

Myös toisilla uudempien liiketoiminta-alojen yrityksillä (esim. korkean teknologian yritykset) voivat aineettomat varat, kuten henkilöstön osaaminen, asiakassuhteet, brändit ja patentit olla suurin varallisuuserä. Tämän takia sijoittajan kannattaa aina tehdä arvio myös yrityksen pitkäaikaisista varoista.

Kuten todettua yhtiön lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoon pitkäaikaiset varat eivät vaikuta, mutta ne voivat yhtiötä sijoituskohteena arvioitaessa vaikuttaa lopulliseen ostopäätökseen ja positiivisessa tapauksessa vähentää sijoituksen riskiä ja lisätä turvamarginaalia.

 

Tuloslaskelma

Yleensä tuloslaskelma ja siitä saatava osakekohtainen tulos ovat analyytikoille ja sijoittajille kaikista tärkeimpiä numeroita yhtiöitä arvioitaessa. Sen sijaan lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmässä tuloslaskelmalla ei suoraan ole vaikutusta yrityksen arvonmääritykseen. Se voi kuitenkin antaa paljonkin tietoa sijoittajalle ennen osakkeen lopullista ostopäätöstä tehtäessä.

Yleisesti on aina eduksi, jos yritys on kyennyt tuottamaan voittoa jossain toimintansa vaiheessa. Mitä useampia voitollisia vuosia on viimeisen kymmenen vuoden aikana sitä parempi. Yrityksellä, joka on tuottanut vain tappiota on suuri mahdollisuus jäädä aina arvostetuksi alle lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvonsa. Tällaiseen yhtiöön sijoitettaessa tulee olla nähtävissä jokin tosi selkeä katalyytti liiketoiminnan kääntymisestä.

Tuloslaskelmasta saatavat yhtiön myyntikate, liikevoittomarginaali ja nettomarginaali antavat vihiä kuinka tuottava yritys on ja mikä sen kilpailukyky on liiketoiminta-alallaan. Erityisesti näiden lukujen muutos pidemmällä aikavälillä kertoo suunnasta mihin yritys on menossa. Monet net-net yhtiöt toimivat voimakkaasti kilpailuilla aloilla ja ovat tuottaneet ainakin osan aikaa tappiota. Tällöin voittomarginaalit harvoin ovat kovin korkealla tasolla, mutta niiden parantuminen voi olla signaali positiivisesta muutoksesta.

 

Rahavirtalaskelma

Koska yhtiöiden on helpompi manipuloida tuloslaskelmaa, niin sijoittajien on syytä sen jälkeen aina vilkaista rahavirtalaskelmaa. Liiketoiminnan operationaalisen rahavirran ja vapaan rahavirran numeroiden tulisi vahvistaa ne johtopäätökset, joita olemme tuloslaskelman perusteella tehneet. Jos luvuissa havaitaan epäloogisuutta tai epäyhteneväisyyttä, niin sijoittajan pitää kysyä syytä ja selvittää se. Muutokset rahavirtalaskelmissa vuosineljänneksittäin saattavat ennakoida yhtiön tulevaa suuntaa jo ennen kuin luvut näkyvät tuloslaskelmassa. Positiivinen operationaalisen tai vapaan rahavirran muutos saattaa näkyä yhtiön kirjanpidossa jo ennen markkina-arvon muutosta.

 

Lyhytaikaisten varojen suhde velkoihin

Tällä on merkitystä osakkeen arvon nousun mahdollisuuden ja arvon laskun riskin suhteen.

Lyhytaikaisten varojen suhde velkoihin on matala

Jos lyhytaikaisten varojen suhde velkoihin on matala, niin tällöin osakkeen arvon nousupotentiaali on suuri, mutta niin on myös arvon laskun voimakkuus. Oletetaan, että lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoaan halvemmalla yrityksellä on lyhytaikaista varallisuutta 100 rahan edestä ja velkoja 90 rahaa. Silloin lyhytaikaisten varojen suhde velkoihin on 1.11. Jos osake ostetaan 6 rahalla (60 % yrityksen net-net arvosta) ja yhtiön lyhytaikainen varallisuus kasvaa 10 %, niin yrityksen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvo on noussut 20 rahaan. Tällöin sijoittajalla, joka on ostanut osakkeen 6 rahalla on mahdollisuus saavuttaa huikea 233 % kasvu yrityksen arvossa.

Valitettavasti sama toimii myös toisinpäin. 10 % lasku lyhytaikaisissa varoissa syö kokonaan yrityksen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvon. Jos yhtiö tekee tappiota, eikä kykene rahoittamaan toimintaansa, niin sen arvo voi tippua nollaan. Eli tässä tapauksessa lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoa halvemmalla (6-10 rahaa) ostettu osake voi nopeasti olla 20 rahan tai 0 rahan arvoinen.

Lyhytaikaisten varojen suhde velkoihin on korkea

Vastaavasti jos lyhytaikaisten varojen suhde velkoihin on korkea, niin nousupotentiaali on rajatumpi, mutta turva arvon laskua vastaan on huomattavasti suurempi. Oletetaan tällä kertaa, että yrityksellä on lyhytaikaista varallisuutta 11 rahan edestä ja velkoja 1 rahaa. Tällöin lyhytaikaisten varojen suhde velkoihin on 11 ja yrityksen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvo on sama 10 rahaa kuin edellisessäkin esimerkissä. Mutta nyt lyhytaikaisen varallisuuden 10 % kasvu (12.1 rahaan per osake) johtaa yrityksen 11.1 rahan lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoon. Eli jos yritys voitaisiin hankkia samalla 6 rahalla, niin kasvua tulisi 85 %. Huomattavasti vähemmän kuin edellisen esimerkin 233 %. Toisaalta yrityksen lyhytaikaisen varallisuuden 10 % lasku jättäisi yrityksen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoksi vielä 8.9 rahaa, mikä antaisi sijoittajalle lähes 50 % tuoton. Lyhytaikaisten varojen suhteella velkoihin todellakin on merkitystä. Osakkeen turvamarginaalia ajatellen korkea suhde on sijoittajalle edullisempi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s