Osinkosijoittaminen käytännössä

Osinkosijoittaminen on ollut jo kauan suosittua osakesijoittajien keskuudessa. Yksi syy on varmasti ollut sen konkreettiset käsiin jäävät tulokset. Eli sijoittajalla on mahdollisuus saada riihikuivaa rahaa sijoituksestaan vuosittain, puolivuosittain, vuosineljänneksittäin tai jopa kuukausittain riippuen kyseisen yrityksen osingonjakopolitiikasta. On pakko huomauttaa, että tällä ajattelutavalla useat sijoittajat ovat enemmän tai vähemmän nopean tuoton perässä. Tätä kuvaa hyvin Suomessa joka keväänä päätä nostava osinkokiima. Lehdet ovat täynnä listoja yrityksistä, jotka tarjoavat suurimmat osinkotuottoprosentit tai kasvattavat eniten osinkojaan edellisvuodesta. Tässä helposti hämärtyy sijoittamisen ja varsinkin osinkosijoittamisen pitkän tähtäimen perusperiaatteet.

 

Mikä osinko ja sen jakaminen tarkoittavat?

Aluksi on ehkä hyvä tarkastella lyhyesti mitä yrityksen osingonjako on ja mistä osinkoina jaettavat varat muodostuvat. Osinko on yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus. Voitto-osuus sana kertoo, että yrityksen on kyettävä tekemään voittoa, jotta sillä olisi osingonjakokelpoisia varoja. Suomessa osakeyhtiö voi jakaa osinkoa, jos sillä on vapaata omaa pääomaa, käytännössä yleensä edellisiltä tilikausilta kertyneitä voittoja. Osingonjako ei saa vaarantaa yhtiön maksuvalmiutta. Osingonjaosta päättää yleensä osakeyhtiön yhtiökokous hallituksen esityksestä. Täytyy aina muistaa, että osinkoa ei voida pidemmän päälle osakkeen omistajille jakaa, jos yhtiö ei harjoita voitollista liiketoimintaa.

Juuri nyt lehdissä pyörivät jutut rakentuvat usein mahdollisimman suurien osinkotuottojen ympärille. Näissä jutuissa pääsääntöisesti verrataan yhtiöiden kyseisen yhden vuoden osinkotuottoja keskenään.

Osinkotuotto = osakekohtainen osinko / yrityksen osakekurssi

Kuitenkin yhden vuoden osaketuotto on kovin epävarma ja lyhytaikainen mittari valita osinko-osakkeita. Sekä taloudessa että yksittäisessä yrityksessä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pörssikursseihin rajustikin. Usein vielä, ainakin teoriassa, yhtiön osakekurssi laskee pörssissä osingon maksun verran. Yhden vuoden osinkotuoton maksimointi johtaa helposti sellaisiin yhtiöihin sijoittamiseen, joilla ei osingon maksun jälkeen juuri riitä voittovaroja tulevaan kasvuun investoimiseen. Yrityksen tuloksentekokyky vaikuttaa viimeistään pitkällä aikavälillä myös sen osingonjakomahdollisuuksiin.

Jotta osinkosijoittaminen olisi menestyksekästä, pitää sijoituskohteena olevan yhtiön olla pitkällä tähtäimellä vakaa ja tuottava. Yrityksen osingonmaksukyvyn säilyttäminen ja mieluimmin tasainen kasvattaminen edellyttävät, että yritys pystyy tuottamaan myös tasaisesti kasvavaa kassavirtaa, mikä on osingonmaksun pohjana. Parhaimpia sijoituskohteita ovat laatuyhtiöt, jotka kasvattavat maksamaansa osakekohtaista osinkosummaa vuosi toisensa jälkeen.

Tuleva osinkotuotto % = osinkotuotto % + osinkojen kasvu %

Tuottavallakin yrityksellä pitää olla tilaa kasvattaa osinkoja ja samalla riittävästi varoja investoida tulevaan kasvuun. Tällöin osingonjakosuhde muodostuu tärkeäksi. Alhaisempi osingonjakosuhde antaa yritykselle pelivaraa niin osingon kasvattamiselle kuin puskuria huonomman tuloksen jälkeen osingon säilyttämiselle. Jos lähes kaikki voittovarat maksetaan osinkoina ulos osakkeenomistajille, niin yritykselle ei jää varoja rahoittaa liiketoimintansa kehittämistä ja kasvamista tulevaisuudessa. Joinakin yksittäisinä huonoina vuosina yritys voi rahoittaa osinkonsa ylijäämä kassasta tai velkaa ottamalla, mutta tämä tie on nopeasti kuljettu loppuun.

Osingonjakosuhde = osakekohtainen osinko / osakekohtainen tulos

 

Miksi olen osinkosijoittaja?

Kaikessa sijoittamiseen liittyvässä sijoittajan tulee ensiksi miettiä omia taloudellisia tarpeitaan ja tavoitteitaan. Yleensä osinkoja painottavaan sijoittamiseen suuntaudutaan silloin kun halutaan sijoitustoiminnasta tasaista riittävää kassavirtaa – joko heti tai tulevaisuudessa. Tässä kohtaa osinkosijoittajat monesti eroavat toisistaan.

Ne sijoittajat, joilla on jo kerättynä suurempi sijoituspääoma haluavat kattaa pääomatuloillaan joko osan tai kaiken jokapäiväisistä menoistaan. Heille osinkosijoittamisen vaihtoehto voi olla korkoihin sijoittaminen ja viime vuosien alhaiset korot ovat ajaneet tätä pääomaa yhä enenevässä määrin hyvää osinkotuottoa tarjoaviin osakkeisiin.

Toinen suuri ryhmä osinkosijoittajia ovat he, jotka pyrkivät tulevaisuuden osinkotuotoillaan olemaan joko täysin tai osaksi taloudellisesti riippumattomia. Näiden sijoittajien tavoitteena on pitkällä tähtäimellä korkoa korolle efektillä kasvattaa osinkotulojaan vuosi vuodelta.

Molempien ryhmien tavoitteena on saada mahdollisimman suuret osinkotuotot sijoituksistaan, mutta heidän sijoitusaikataulunsa, suunnitelmansa, sijoitusstrategia ja valitut sijoituskohteet ovat todennäköisesti matkan varrella erilaiset.

 

Osingoista ensisijaisesti tuottoa hakeva sijoittaja

Osingoista ensisijaisesti tuottoa hakeva sijoittaja on yleensä henkilö, joka haluaa kattaa osinkotuloillaan jokapäiväiset menonsa tai vähintään merkittävän osan niistä. Hän haluaa nauttia tasaisen varmasta osinkovirrasta, joka ei tuo suuria yllätyksiä mihinkään suuntaan. Varmuus ja hyvät yöunet ovat sijoittajalle tärkeitä.

Valitessaan sijoituskohteita sijoittaja kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 1. Osinkotuotto on tärkeämpää, kuin mahdollisuus nopeaan osinkojen kasvuun

– haluttu osinkotuotto vähintään 3,5-4,0 %

– Osinkotuoton pitää olla tasaisen turvallinen ja pysyvä

– yrityksen liiketoiminnan ja sen tuoton pitää olla hyvällä tasolla ja tulevaisuuden selkeästi hahmotettavissa

 1. Osakkeita hankitaan taloudellisen tilanteen antaessa sille mahdollisuuden ja osakkeen hinnan ollessa oikealla tasolla

– ylimääräiset varat käytetään laadukkaiden osakkeiden ostamiseen                                                                                                                                                                                           – vaikka osakkeen arvostustaso ei ole tärkein kriteeri, niin vältetään ostoja markkinoiden ollessa ylikuumentuneita tai kyseisen osakkeen P/E luvun ollessa selvästi keskimääräistä korkeammalla

 1. Yrityksen osingonjakosuhde voi olla korkeampi, kunhan yrityksen tuotot ovat tasaisen nousevia

– osingonjakosuhteena jopa 85-95 % voi olla hyväksyttävä (mahdolliset sijoitukset julkisen palvelualan ja kiinteistöinvestointiyhtiöiden [REIT] osakkeisiin voivat tehdä poikkeuksen)

– kuitenkin alhaisempi osingonjakosuhde – alle 75% – ja korkea osinkotuotto on tavoiteltava yhdistelmä

 1. Kohtuullinen velkaantumisaste

– pyritään välttämään korkean velkaantumisasteen yhtiöitä, velkaantumisaste alle yhden on suotavaa

 1. Volatiliteetti ei ole todellinen riski

– sinänsä osakkeen volatiliteetti ei aiheuta pitkän tähtäimen sijoittajalle tappioita, mutta kieltämättä hän voi nukkua paremmin sijoittamalla laadukkaisiin yhtiöihin, jotka keskimäärin heiluvat markkinoita vähemmän

– markkinaromahduksessa yhtiöiden tulosten laskiessa jyrkästi, se harvoin voi olla vaikuttamatta myös osinkoihin ja silloin riskinä voi olla, että haluttua osinkotulotasoa ei saavuteta

– tämän takia suositaan tunnettuja isoja ja vahvoja yrityksiä, joidenka tuloksenteko- ja osingonmaksukyky on kestänyt hyvin edellisiä pörssilaskuja

 1. Sijoitusten hajauttamien

– hajauttaminen on ”ilmainen lounas” osinkotuottoja hakevalle sijoittajalle

– yksi epäonnistunut sijoitus ei vaikuta liikaa, kun omistaa yli 20 osaketta

– kannattaa muistaa myös toimialojen välinen hajauttaminen (usein markkinaturbulenssi iskee voimakkaimmin jollekin määrätylle toimialalle – kuten pankkisektoriin finanssikriisin aikana 2008 – ja muut toimialat voivat silloin pehmentää alamäkeä)

 

Osingoista saatavaan tuottoon tähtäävä sijoittaminen käytännössä:

Ennen kaikkea sijoittaja hakee turvallista ja myös tulevaisuudessa pysyvää osinkovirtaa. Tämä tarkoittaa laadukkaiden ja pitkän positiivisen osinkohistorian omaavien yhtiöiden suosimista. Toisaalta, jotta sijoittaja saisi heti tarvitsemansa osinkotulon, niin osinkotuoton tulee olla riittävän korkealla tasolla. Ja riittävällä hajautuksella rakennettu sijoitussalkku suojaa parhaiten niin markkinan kuin yksittäisen yrityksenkin vastoinkäymisiltä.

 

Sijoituskohteita osingoista ensisijaisesti tuottoa hakeville sijoittajille:

JOHNSON&JOHNSON (NYSE:JNJ)

Osinkotuotto                               2.6 %

Osinkojen kasvu                         3 vuotta – 6.7 %, 5 vuotta – 7.0 %, 10 vuotta – 7.8 %

Osingonjakosuhde                    0.53

Velkaantumisaste                      0.39

Yhteenveto:

Terveydenhuollon jättiläisen JNJ:n vahvuus on sen koko ja liiketoiminnan jakautuminen laajalle. Osake sopii hyvin ”osta ja pidä” sijoittajalle. Yhtiö on todellinen osinkokuningas ja nostanut osinkoaan joka vuosi vuodesta 1963 lähtien. Osingon tasaisuus ja kasvuhistoria kompensoi hieman alhaista osinkotuottoa. Osakkeen ongelma sijoittajalle on, että se tahtoo olla aina vähän yliarvostettu, mikä tietenkin on tyypillistä tällaiselle laatuyhtiölle.

Verizon (NYSE:VZ)

Osinkotuotto                               4.6 %

Osinkojen kasvu                         3v – 3.0 %, 5v – 3.0 %, 10v – 3.5 %

Osingonjakosuhde                    0.71

Velkaantumisaste                      4.80

Yhteenveto:

Verizon on suurin langattomien operaattoripalvelujen tarjoaja Yhdysvalloissa. Verizon toimii hyvin julkisen palvelualayhtiön tapaisesti, mutta kasvaa nopeammin. Kilpailijoiden tulo alalle on vaikeaa puhelinverkkojen rakentamisen huikeiden kustannusten takia. Yrityksen osinko ei ole laskenut kertaakaan viimeisen 32 vuoden aikana ja osinkotuotto on tasaisen korkealla tasolla. Sijoittajan silmään osuva yhtiön korkea velkaantumisaste johtuu pääasiassa Verizon Wirelessin hankinnasta ja velka on yhtiön nykyisessä tilanteessa hallittavissa.

Consolidated Edison (NYSE:ED)

Osinkotuotto                               3.5 %

Osinkojen kasvu                         3v – 2.9 %, 5v – 2.3 %, 10v – 1.4 %

Osingonjakosuhde                    0.65

Velkaantumisaste                      1.11

Yhteenveto:

Ei ole suuri salaisuus, että yleishyödyllisten palvelualojen yritykset sopivat osinkotuottoja hakeville sijoittajille. Consolidated Edison on alansa suurimpia USA:ssa ja sen toimiala on hyvin stabiili. Yhtiö on todellinen osinkoaristokraatti, se on korottanut osinkoaan mahtavat 42 vuotta peräkkäin. Consolidated Edison ei juuri kasva yleistä taloutta nopeammin, mutta tarjoaa melko riskittömän korkosijoituksen tapaisen tuoton. Yhtiön kurssi onkin noussut voimakkaasti pitkäaikaisten matalien korkojen aikana, kun korkosijoittajat ovat löytäneet sen yhdeksi vaihtoehdokseen.

Southern Company (NYSE:SO)

Osinkotuotto                               4.4 %

Osinkojen kasvu                         3v – 3.4 %, 5v – 3.5 %, 10v – 3.8 %

Osingonjakosuhde                    0.87

Velkaantumisaste                      1.92

Yhteenveto:

Sähköntuotannon jättiläinen Southern Company on tehnyt liiketoimintaa jo toista sataa vuotta. Yhtiön osinkotuotto on jo vuosikymmenien ajan ollut yksi kaikista luotettavimmista ja tasaisimmista alallaan. AGL Resourcesin hankinnan jälkeen yhtiön velkaantumisaste on noussut tavallista korkeammaksi. Hyvin todennäköisesti se tulee kuitenkin laskemaan toimialalle tyypilliseen vähän reilun yhden tasolle muutaman vuoden kuluessa. Southern Company tarjoaa erinomaisen osinkotuoton ja niiden jatkuvuuden / pysyvyyden yhdistelmän osingoista tuottoa hakevalle.

Procter & Gamble (NYSE:PG)

Osinkotuotto                               3.0 %

Osinkojen kasvu                         3v – 5.1 %, 5v – 6.3 %, 10v – 8.9 %

Osingonjakosuhde                    0.77

Velkaantumisaste                      0.56

Yhteenveto:

Procter & Gamble on maailman suurin kulutushyödykkeiden tuottaja. Sen tosivahvat brändit, hinnoitteluvoima ja suuruus tuovat määrätyn kilpailuedun. Yhtiö on nostanut osinkoaan 60 vuotta peräkkäin ja kuuluu siis aitoihin ”osinkokuninkaisiin.” Procter & Gamble on ollut viime vuosikymmenen alisuorittaja, mutta nyt se on tehnyt selkeää muutosta keskittymällä voimakkaasti parhaimman kasvun ja tuoton antaviin tuotteisiinsa. Yhtiön pitkän tähtäimen näkymät niin tuottavuuden kuin osinkojen kasvunkin osalta näyttävät hyviltä.

HCP Inc (NYSE:HCP)

Osinkotuotto                               6.0 %

Osinkojen kasvu                         3v – -0.1 %, 5v – 2.4 %, 10v – 2.7 %

Osingonjakosuhde                    vähintään 90 %

Velkaantumisaste                      1.66

Yhteenveto:

HCP on terveydenhuollon alalla toimiva REIT (kiinteistösijoitusrahasto). Lain mukaan yhtiön pitää maksaa vähintään 90 % tuloksestaan osakkeenomistajilleen. Tämä yleensä johtaa korkeaan osinkotuottoon mikä on edullista sitä hakevalle sijoittajalle. HCP tulee hyötymään terveydenhoitoalaa tukevasta väestön ikääntymiskehityksestä ja sen tulevaisuuden näkymät ovat suotuisat. Tekninen osingon lasku johtuu ainoastaan ManorCaren irtaantumisesta yhtiöstä.

Sanofi SA (XPAR:SAN)

Osinkotuotto                               3.5 %

Osinkojen kasvu                         3v – 1.9 %, 5v – 3.0 %, 10v – 5.6 %

Osingonjakosuhde                    0.87

Velkaantumisaste                      0.32

Yhteenveto:

Sanofi on suuri globaali terveydenhuolto yritys, jonka pääkonttori on Pariisissa Ranskassa. Yhtiöllä on vahva tase ja se on merkittävä peluri kasvavilla kehittyvillä markkinoilla. Sanofi on korottanut osinkoaan 21 vuotta peräkkäin. Yritys on omistajaystävällinen ja yhdistänyt esimerkillisesti kasvavien osinkojen politiikan säännölliseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaan.

Sampo A (OHEL:SAMPO)

Osinkotuotto                               5.0 %

Osinkojen kasvu                         3v – 17.6 %, 5v – 13.9 %, 10v – 15.8 %

Osingonjakosuhde                    0.78

Velkaantumisaste                      0.25

Yhteenveto:

Vakuutus ja omistusyhtiö Sampo on ollut melkoinen tuloksentekokone. Sammon tukijalat ovat vahinkovakuutus If ja Nordea (omistus reilut 20 %), joiden osuus nettotuloksesta on yhteensä noin 90 prosenttia. Yhtiön tase on vahvassa kunnossa, oma pääoma hyvässä kasvutrendissä ja sen tuotto kelpo tasolla. Myös finanssiyhtiöille tärkeä vakavaraisuus on hyvä. Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 50 prosenttia nettotuloksesta ja se on korottanut osinkoaan 8 vuotta peräkkäin.

 

Osinkojen kasvua hakeva sijoittaja

Ensisijaisesti osinkojen kasvua hakeva sijoittaja on usein henkilö, joka kattaa päivittäiset menonsa työstään saamillaan tuloilla. Kasvaviin osinkoihin sijoittaminen on hänelle keino tavoitella taloudellista riippuvuutta tulevaisuudessa – yleensä mieluimmin aikaisemmin kuin myöhemmin. Rakentaessaan sijoitussalkkua, jonka osinkotulojen tulisi tulevaisuudessa kattaa sijoittajan taloudelliset tarpeet, kiinnittää hän huomiota seuraaviin asioihin:

 1. Osinkojen kasvu on tärkeämpää kuin tämän hetkinen osinkotuotto

– etsii yhtiöitä, joiden osinkojen kasvu ylittää 10 % vuodessa

– osinkojen kehityssuunta tulee olla kasvava pitkällä aikavälillä

– yrityksen tulojen ja kassavirran pitää tukea osinkojen kasvua

– etsii yhtiöitä, joiden oman pääoman tuotto on hyvä (jos mahdollista >12 %) ja velkaantumisaste pieni

 1. Ostaa osakkeita niiden ollessa aliarvostettuja tai korkeintaan niiden käypään arvoon

– ylimääräisellä rahalla hankitaan laatuyhtiöitä ja jos mahdollista saadut osingot investoidaan takaisin

– ostettaessa yrityksen tämän hetkinen P/E luku tulisi olla yrityksen keskiarvon alapuolella (keskiarvo viimeisiltä 5-10 vuodelta)

– yrityksen todellista arvoa arvioitaessa arvioi yrityksen tuloksentekokyky (viimeisen viiden vuoden osakekohtaisen tuloksen keskiarvo antaa karkean käsityksen siitä, mitä voidaan odottaa tulevaisuudessa) ja kerro tämä yrityksen keskimääräisellä P/E luvulla

– muista turvamarginaali ja pyri ostamaan osake 10-30% alle sen arvioidun todellisen arvon

 1. Suosi matalamman osingonjakosuhteen osakkeita, koska ne jättävät suuremman varan kasvulle

– suosi osakkeita, joiden osingonjakosuhde on alle 60%

– koska osakekohtainen tulos ei aina kerro totuutta, tarkista myös osingonjakosuhde kassavirralle

 1. Varmista, että yrityksen velkaantumisaste on kohtuullinen

– hyvinä aikoina velkavipu nostaa tulosta, mutta huonoina aikoina se voi ajaa yrityksen suuriin vaikeuksiin

– velkaantumisaste pitäisi olla alle yhden, mutta suosi yrityksiä joilla se on 0-0.60 (huomioi myös suuret erot eri toimialojen välillä)

 1. Osakkeen volatiliteetti ei ole sijoittajan vihollinen

– koska sijoitamme pitkällä tähtäimellä, niin lyhyen ajan volatiliteetti ei ole vahingollista

– suuri hinnan heilunta voi tarjota sijoittajalle mahdollisuuden ostaa laatuyhtiötä halvalla

 1. Hajauttaminen

– muista riittävä hajauttaminen omistamalla vähintään 10 yhtiötä eri toimialoilta

– saadaksesi parhaan mahdollisen tuloksen investoi parhaimpiin ideoihisi enemmän

– ole rohkea panostamaan paljon silloin kun voit löytää laatuyhtiöitä halvalla

 

Osinkojen kasvua hakeva sijoittajaminen käytännössä:

Sijoituskohdetta valitessasi etsi yrityksiä, joilla on vahva osinkojen kasvun historia ja joiden liiketoiminta mahdollistaa osinkojen kasvun tulevaisuudessa. Yrityksen liiketoimintamallin tulee mahdollistaa tuottava kasvu, joka johtaa vastaavasti kasvaviin osinkoihin. Myös yhtiön pätevän johdon tulee olla omistajaystävällinen ja sitoutunut osinkojen kasvuun yhtiön osingonjakopolitiikan mukaisesti. Eli viime kädessä etsimme yritystä, jossa yhdistyy riittävän voimakkaasti ja tasaisesti kasvava osinko osingon kasvulle tilaa antavaan melko alhaisen osingonjakosuhteeseen.

 

Sijoituskohteita osingon kasvua hakevalle sijoittajalle:

WELLS FARGO (NYSE:WFC)

Osinkotuotto                               2.6 %

Osinkojen kasvu                         3 vuotta – 9.6 %, 5 vuotta – 27.9 %, 10 vuotta – 5.4 %

Osingonjakosuhde                    0.38

Velkaantumisaste                      1.76

Yhteenveto:

Asiakkaidensa tilien vääristelyjen jälkeen Wells Fargon maine koki kovan kolauksen. Skandaalissa ryvettynyt toimitusjohtaja John Stumpf sai lähteä ja uusi mies on jo ruorissa. Pankin liiketoiminta, talous ja numerot ovat niin hyvällä tasolla, ettei yksi isku maineeseen vaikuta kovin paljoa pitkällä tähtäimellä. Pankin kyky kasvattaa liiketoimintansa arvoa ja osinkoa on ollut tasaisen varmaa.

International Business Machines (NYSE:IBM)

Osinkotuotto                               3.1 %

Osinkojen kasvu                         3v – 14.1 %, 5v – 14.0 %, 10v – 16.3 %

Osingonjakosuhde                    0.44

Velkaantumisaste                      2.31

Yhteenveto:

Maailman suurin informaatioteknologian tuottaja IBM on erinomainen pitkän aikavälin sijoitus osinkojen kasvua hakevalle. Yrityksen investointitarpeet ovat vähäiset ja se tuottaa omistajilleen todella paljon kassavirtaa. Myös yhtiön johto on sitoutunut palauttamaan tätä kassavirtaa omistajiensa hyödyksi kasvavina osinkoina ja oman osakkeen ostoina. IBM on kasvattanut osinkoaan 21 vuotta peräkkäin.

Flowers Foods (NYSE:FLO)

Osinkotuotto                               3.4 %

Osinkojen kasvu                         3v – 15.4 %, 5v – 11.8 %, 10v – 13.9 %

Osingonjakosuhde                    0.75

Velkaantumisaste                      0.81

Yhteenveto:

Flowers Foods on ollut erittäin hyvä osinkojen kasvattaja, vaikka liiketoiminnassa on ollut väliaikaisia takaiskuja. Pitkäaikaiseksi sijoitukseksi Pohjois-Amerikan toiseksi suurin leipomo on hyvä ehdokas. Yrityksen tuloksentekokyky ja osingonkasvu ovat tukeneet hyvin toisiaan. Myös liiketoiminnan kassavirta on vahvaa. Tulevaisuuden riskinä on liikevaihdon kasvun hidastuminen.

Helmerich & Payne (NYSE:HP)

Osinkotuotto                               4.1 %

Osinkojen kasvu                         3v – 47.0 %, 5v – 56.6 %, 10v – 38.5 %

Osingonjakosuhde                    keskimäärin 0.25

Velkaantumisaste                      0.11

Yhteenveto:

Helmerich & Payne toimii syklisellä öljy ja kaasu toimialla. Yrityksellä on vahva tase. H&P on onnistunut selviämään hyvin läpi voimakkaan öljyn hinnan laskun aiheuttaman taantuman ja on hyvissä asemissa nyt elpymisen alettua. Suurin riski on toimialan ja öljyn hinnan nousemisen kestäminen odotettua pidempään, mikä vaikuttaisi tuottoihin ja voisi sitä kautta hidastaa osinkojen kasvun kehitystä. Hyvä osinkotuotto tasapainottaa hieman tätä riskiä.

CVS Health Corp (NYSE:CVS)

Osinkotuotto                               2.2 %

Osinkojen kasvu                         3v – 23.6 %, 5v – 27.9 %, 10v – 27.1 %

Osingonjakosuhde                    0.35

Velkaantumisaste                      0.75

Yhteenveto:

CVS Health on ollut klassinen terveydenhuoltoalan kasvuyhtiö. Alaa koskevat vaikeudet pysäyttivät kasvun viime vuoden alussa, vaikka sinänsä itse yrityksessä ja sen liiketoiminnassa mikään ei ole muuttunut. Toimialan toipuessa ja poliittisten epävarmuuksien jäädessä taakse yrityksellä on erinomaiset asemat jatkaa liikevaihtonsa, tuottojensa, kassavirtansa ja osinkojensa kasvattamista. Yrityksen osingonjakosuhde antaa hyvän mahdollisuuden osinkojen kasvattamiselle myös vaikeampina aikoina.

AXA (XPAR:CS)

Osinkotuotto                               4.8 %

Osinkojen kasvu                         3v – 11.2 %, 5v – 9,8 %, 10v – neg %

Osingonjakosuhde                    0.45

Velkaantumisaste                      0.47

Yhteenveto:

Ranskalainen vakuutusjätti AXA menestyy hyvin. Yhtiön johto on tehnyt hyvän työn kulujen karsinnassa ja liiketoiminnan kassavirran kasvattamisessa. AXA on vastannut menestyksellisesti sijoittajien huutoon tarjota tasaisesti kasvavaa tuottoa ja osinkovirtaa. Ehkä suurin lähiajan riski on Ranskan poliittinen riski. Ja kuten tiedämme poliittisen riskin hinnoitteleminen on todella vaikeaa.

Leifheit (XTER:LEI)

Osinkotuotto                               3.2 %

Osinkojen kasvu                         3v – 11.5 %, 5v – 28.1 %, 10v – NA %

Osingonjakosuhde                    0.75

Velkaantumisaste                      0.0

Yhteenveto:

Saksalainen kotitaloustuotteiden tarjoaja Leifheit on parantanut tasaisesti tulostaan. Yhtiön osinkopolitiikka on omistajaystävällistä. Menestys liiketoiminnassa on johtanut osingon nostamiseen seitsemänä peräkkäisenä vuonna. Leifheit on vahva toimija Euroopassa ja etenkin Itä-Euroopasta on löytynyt merkittävää kasvua viime aikoina.

Investor B (OSTO:INVE B)

Osinkotuotto                               2.8 %

Osinkojen kasvu                         3y – 11.2 %, 5y – 12.9%, 10y – 9.4 %

Osingonjakosuhde                    0.20

Velkaantumisaste                      0.19

Yhteenveto:

Ruotsalainen holdingyhtiö Investor AB on toiminut jo yli sata vuotta. Yrityksen tase on erittäin vahva ja sen omistukset ovat laadukkaissa yrityksissä (niin listatuissa kuin yksityisissäkin). Ensi keväänä Investor tulee nostaneeksi osinkoaan kahdettatoista vuotta peräkkäin. Myös osinkojen kasvuvauhti on ollut tasaisessa 10+ prosentissa. Wallenbergin suvun omistus takaa yrityksen määrätietoisen ja rauhallisen kehittämisen.

 

Yksi vastaus artikkeliiin “Osinkosijoittaminen käytännössä

 1. Merci de ses conseils , je crois bien si tous les techniciens pourrons observé ses conseils nous auront a prévenir les incendies due a l&unm17;i2pr#de8ce . merci Emmanuel BASEMA .

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s