Lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmä käytännössä – miten arvioimme net-net osakkeita

Miten ja mistä sitten löydämme osakkeita, joiden pörssihinta on alle yrityksen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvon? Sijoittajien yleisin tapa etsiä tämän tyylisiä selkeillä määrällisillä kriteereillä valittuja net-net osakkeita on skriinaaminen. Eli internetistä sopivilta taloussivuilta valitaan skriini, johon syötetään halutut arvot ja se etsii valitsemiltamme markkinoilta kriteerit täyttävät osakkeet. Joitakin skriinejä löytyy ilmaissivuilta, mutta parhaimmat ovat yleensä maksullisia. Eri skriinien antaman tuloksen luotettavuus voi vaihdella ja sijoittajan pitää aina itse varmistaa yrityksen virallisista dokumenteista, että numerot pitävät paikkansa. Myös jotkut aiheeseen pureutuneet nettisivustot keräävät suosikkiosakelistoja Benjamin Grahamin kriteereitä noudattaen.

Lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoa halvempia osakkeita löytyy toisinaan enemmän (yleensä markkinataantumassa tai juuri sen jälkeen) ja toisinaan vähemmän (nousukausien loppuvaiheessa). Myös markkinakohtaiset erot eri puolilla maailmaa voivat olla suuret. Jotta näitä osakkeita löytyisi riittävästi – ja myös riittävän laadukkaita – niin yleensä täytyy toimia suurilla markkinoilla tai maailmanlaajuisesti. Pelkkä Suomi tai edes Pohjoismaat eivät yleensä riitä. Benjamin Graham itse etsi näitä yrityksiä aikoinaan vain Yhdysvalloista ja seuraavan sukupolven suuresti aliarvostettujen osakkeiden metsästäjät lisäsivät Kanadan, Iso-Britannian ja ehkä Australian etsintäkohteikseen. Nykyään parhaimmat markkinat löytyvät usein kehittyvistä maista ja Aasiasta.

Sijoituskohteen valintaan vaikuttavia tekijöitä

Kun meillä on kasassa lista kriteerit täyttäviä osakkeita ehdolla sijoituskohteeksi, niin alkaa valintojen tekeminen. Aivan kuten monet testit ja tutkimukset ovat osoittaneet nämä osakkeet toimivat ryhmänä, evät välttämättä yksistään. yleensä ei kuitenkaan ole mahdollista, eikä järkevääkään, ostaa kaikkia markkinoilta löytyviä net-net osakkeita. Skriinin ja mahdollisen turvamarginaalin lisäksi meillä on hyvä olla muitakin kriteereitä, joiden avulla löydämme parhaat ehdokkaat. On mahdollista löytää tekijöitä, jotka puoltavat osakkeen hankintaa ja tekijöitä, jotka ovat sitä vastaan.

Asioita, jotka puoltavat osakkeen hankintaa

 1. Suuri ero osakkeen hinnassa ja lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvossa

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä halvempi osake on suhteessa lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoonsa, niin sitä parempi on keskimääräinen tuotto. Nämä tulokset on saatu nimenomaan ryhmätasolla, sillä yksittäisen osakkeen halpuuteen on usein myös syynsä ja riski on silloin suurempi. On jo suuri ero, onko yrityksen hinta Grahamin vaatima 2/3 vai 1/2 lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvosta. Yrityksen arvon noustessa lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoon 2/3 tasosta antaa osake 50% tuoton ja 1/2 tasosta 100% tuoton. Halvempi osake antaa myös keskimäärin suuremman turvamarginaalin hinnan laskua vastaan. Vaikka hinnan nousu jäisi lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvo tasosta, niin kuitenkin monissa tapauksissa sijoittaja saa tyydyttävän tuoton.

Erityistapaus hinta alle nettokassan arvon.

Oma erityistapauksensa ovat yritykset, joiden markkinahinta on alle yrityksen nettokassan arvon. Eli kun kaikki velat ja vastuut maksetaan pois niin kassaan jää vielä rahaa – vaikka saatavia ja vaihto-omaisuutta ei laskettaisi minkään arvoiseksi. Tällöin yritys on todellakin periaatteessa arvokkaampi kuolleena kuin elävänä. Tämä tilanne antaa sijoittajalle erittäin hyvän turvamarginaalin, kunhan yritys ei vain kuluta kassavarojaan nopeaan tahtiin. Nämä tapaukset eivät ole kovin yleisiä, mutta säännöllisesti niitä kuitenkin löytyy.

Lyhytaikaisten varojen suhde lyhytaikaisiin velkoihin (Current Ratio) mahdollisimman suuri.

Tämä vaihtoehto kasvattaa myös sijoittajan turvamarginaalia. Jos firma käyttää kassavarojaan harkitsemattomasti, myyntisaamisista osa jää keräämättä tai vaihto-omaisuus vanhenee, niin edelleen jää puskuria yrityksen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoon.

 1. Yrityksen markkina-arvo on pieni

Useat tutkimukset vahvistavat myös sen, että pienemmät net-net yritykset antavat paremman tuoton kuin suuremmat. Mikä on pieni tai pienempi yritys on kovin suhteellista ja riippuu paljon myös markkinasta missä toimitaan. Pieni yritys Yhdysvalloissa, Pohjoismaissa tai Singaporessa ei ole sama asia. Yhdysvaltojen markkinoilla 100 miljoonan dollarin markkinakokoa voidaan pitää ylärajana ja alle 50 miljoonan dollarin markkinakokoa usein suotavana.

Yleisesti yritykset, jodien markkina-arvo on alle lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoa ovat pienempiä yrityksiä. Vain suurten markkinapudotusten tai pitkäaikaisen taantuman (kuten Japanissa) jäljiltä voi löytyä enemmän kriteerit täyttäviä suurempia yrityksiä. Toisaalta hyvin pieni markkina-arvo voi olla myös ongelma. Jos yrityksen osake on kovin epälikvidi, niin osakkeiden ostaminen markkinoilta voi olla hankalaa. Se voi olla myös kallista osakkeen osto- ja myyntikurssin välisen eron muodostuessa suureksi.

 1. Sisäpiiri omistaa yritystä

Näiden osakkeiden kohdalla sisäpiirin omistusta kannattaa seurata tarkasti. Silloin kun sisäpiirillä on merkittäviä omistuksia, niin he ovat helpommin samassa veneessä muiden sijoittajien kanssa. Yrityksen johdon omistaessa yrityksen osakkeita, he eivät ole vain palkkaa nostavia työntekijä, vaan haluavat yleensä tehdä voitavansa omistusarvonsa kohottamiseksi. Myös osakkeita ostava sisäpiiri voi olla hyvä merkki mahdollisesta tulevasta arvon noususta – kukapa tuntisi yrityksen tilannetta paremmin kuin sisäpiiriläiset. Sisäpiirin myynnit voivat olla päinvastainen signaali, mutta myyntitoimeksiantoon voi vaikuttaa toisaalta hyvin monet henkilökohtaisetkin syyt.

Yleensä vähäisempi institutionaalinen omistus on hyvä merkki. Nämä yrityksethän ovat usein vähän seurattuja ja analysoituja, mikä voi antaa tarkan analyysin tehneelle yksityissijoittajalle etulyöntiaseman. Usein laaja institutionaalinen omistus kertoo myös yrityksen suuremmasta koosta, mikä ei välttämättä ole edullista.

 1. Korkea F-Score ja Z-Score luku

Investoitaessa net-net osakkeisiin riskien välttäminen on kaikista tärkeintä, koska sen jälkeen kurssinousu pitää kyllä huolen itsestään. Joseph D. Piotroskin kehittämä F-Score kertoo yrityksen taloudellisesta vahvuudesta. F-Scoressa on yhdeksän kriteeriä, joista jokaisesta yritys voi saada pisteen (0-9). Kannattaa pyrkiä löytämään yrityksiä, joiden F-Score on vähintään 5-6 tasolla.

Altmanin Z-Score on hyvä mittari ennustamaan yrityksen riskiä ajautua konkurssiin tai suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Yrityksen Z-Scoren luku alle 1.81 kertoo suuresta mahdollisuudesta ajautua taloudellisiin vaikeuksiin ja konkurssiin. Sen sijaan Z-Scoren luku yli 2.99 kertoo yrityksen olemisesta turvallisella alueella. Eli pyrimme löytämään yrityksiä, joiden Z-Score on vähintään 3.

 1. Alhainen velkaantumisaste

Velkaantumisasteen seuraaminen liittyy yrityksen riskien kartoittamiseen samoin kuin edelliset F- ja Z-Score. Alhainen velkaantumisaste toimii osaltaan turvamarginaalina. Velkaantumisasteen noustessa on suuri riski, että yrityksen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvo laskee nopeasti alle markkina-arvon. Tavoitteena on löytää yrityksiä, joiden velkaantumisaste on alle 0.25. Net-net osakkeiden joukosta on mahdollista löytää myös täysin velattomia yrityksiä.

 1. Ollut tuottava – ainakin tuottohistoriaa jossain vaiheessa – ja voittovaroja taseessa

On aina positiivista, jos yritys on pystynyt tekemään tuottoa – ainakin jossain toimintansa vaiheessa. Vaikka useat net-net yritykset tekevätkin tappiota, ja sitä ei pidä pitää esteenä sijoittamiselle, niin tuottojen mahdollisuus toimii voimakkaana katalyyttinä osakkeen arvon nousulle. Jatkuvasti tappiota tekevällä yrityksellä on myös suurempi mahdollisuus jäädä arvoltaan pysyvästi alle lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvonsa.

Mitä vähemmän tappiovuosia yrityksellä on viimeisen 10 vuoden aikana, niin sitä paremmat mahdollisuudet sillä on nousta tuottavaksi ja nostaa arvoaan. Jos yritys on saanut kerättyä voittovaroja taseeseensa, se kertoo myös stabiilisuudesta ja antaa paremmat lähtökohdat käänteen tekemiselle.

 1. Maksaa osinkoja

Benjamin Grahamille yritysten osingonmaksukyky ja -halukkuus olivat hyvin tärkeitä. Ajat ovat kuitenkin jonkin verran muuttuneet ja itse asiassa tutkimukset ovat osoittaneet osinkoa maksamattomien net-net yritysten antavan keskimäärin paremman tuoton. Osingot ovat kuitenkin edelleen määrätty merkki yrityksen pysyvyydestä ja antavat suojaa arvon putoamista vastaan. Myös markkinat ovat erilaiset ja esim. Japanissa osingoilla on näiden osakkeiden kohdalla suurempi merkitys kuin länsimaissa.

 1. Yhtiö ostaa omia osakkeitaan

Aina kun yritys, jonka markkina-arvo on alle sen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvon, ostaa omia osakkeitaan saa se ne todennäköisesti todellista arvoa halvemmalla ja muiden yritystä omistavien osakkeiden arvo nousee. Omien osakkeiden ostaminen toimii myös vahvana viestinä yritysjohdolta uskomisesta oman yrityksen tulevaisuuteen.

 1. Osakkeella on käyty kauppaa yli sen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvon

Vaikka osakkeen mennyt hinnoittelu ei välttämättä kerro mitään sen tulevaisuudesta, niin yllättävän monilla osakkeilla on taipumus palata keskimääräiseen hinnoittelutasoonsa (Reversion to Mean). Useimmiten yritys nousee takaisin, koska yritysjohto onnistuu korjaamaan tai kehittämään liiketoimintaa ja tekemään tätä kautta käännöksen tai sitten joku toinen firma ostaa yrityksen. Harvemmassa tapauksessa yritys lopetetaan ja likvitoidaan, jolloin osakkeenomistajille jaetaan heille kuuluva varallisuus. Vuosikausia alle lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvonsa hinnoiteltu yritys ei ole todennäköisesti tehnyt juuri mitään muutoksia ja riskinä on, että sen johto ei niitä haluakkaan, eikä ole myöskään valmis myymään yritystään eli tarvittava katalyytti puuttuu.

Asioita, jotka ovat osakkeen hankintaa vastaan

 1. Kiinalaiset yritykset ja yleensä yritykset maista, jossa on paljon korruptiota

Sijoittajan tulee välttää Kiinalaisia yrityksiä ja yrityksiä, joiden toiminta on pääasiassa Kiinassa. Valitettavasti näiden yritysten kirjanpitoon ei aina voi luottaa. Varmasti löytyy myös täysin rehellisesti toimivia Kiinalaisia net-net yrityksiä, mutta kokonaisriski on vaan suuri. Kiinalaiset yritykset ovat suurennelleet taseensa kassavaroja. Tämä on ollut mahdollista esimerkiksi tekaistujen pankkitilien avulla. Kiinassa tämä on ollut näihin päiviin asti valitettavan helppoa ja yleistä.

Tämä sama ongelma koskee myös kaikkia muita selkeästi korruptoituneita maita. Jos pankkitoimintaan, tilintarkastukseen ja kirjanpidon lukuihin ei voi luottaa, niin sijoittajalle jää aika vähän käteen. Toki petoksia on tehty ja tehdään myöskin länsimaissa, mutta huolellisen sijoittajan on helpompi havaita siitä merkkejä ja jättää epäilyttävä kohde väliin.

 1. Yritykset, joilla ei ole liiketoimintaa

Markkina-arvoltaan alle lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvon myytävistä firmoista löytyy myös sellaisia, joilla ei käytännössä ole liiketoimintaa. Näiden ns. kirjahylly-yritysten joukossa voi olla firmoja, jotka istuvat vain pankissa olevan kassavarallisuuden päällä, mutta eivät tee juuri mitään muuta. Tai viime aikoina on ollut paljon lääketutkimukseen keskittyneitä yrityksiä, jotka ovat vain käyttäneet varoja saamatta aikaan myyntikelpoisia tuotteita.

 1. Yritys myy omia osakkeitaan

Jos yritys jatkuvasti rahoittaa toimintaansa myymällä lisää osakkeita, niin sijoittajien hälytyskellojen pitäisi soida. Yrityksen myydessä osakkeitaan alle todellisen hinnan, tuhoaa se omaa ja nykyisten osakkeenomistajiensa arvoa. Yrityksen arvon ollessa alle lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvon, jatkuvasti lisääntyvä osakemäärä on varoituslippu sijoittajalle.

 1. yrityksen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvo laskee kovaa vauhtia

Lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvon laskiessa vuosittain tai jopa vuosineljänneksittäin on se merkki siitä, että yritys tuhlaa varallisuuttaan tai velkaantuu nopeasti. Tässä tapauksessa yrityksen todellinen arvo laskee koko ajan, eikä se välttämättä enää olekaan aliarvostettu. Jos sijoittaja aikoo tällaiseen yritykseen sijoittaa, niin turvamarginaalin (markkinahinnan ero lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoon) tulee olla tosi suuri. Tai sitten tulee olla tiedossa selvä laukaisija tuottavuuden kasvulle.

 1. Yritykset, joilla on puutteita kirjanpidossa

Kuten edellä totesimme, sijoittajan on turvallisinta välttää kaikkia yrityksiä, joiden kirjanpidosta saatuihin lukuihin hän ei voi täysin luottaa. Ongelmia aiheuttavat myös firmat joiden kirjanpito laahaa monia vuosia perässä tai jotka ovat suorastaan lopettaneet kirjanpitonsa julkaisemisen. Nämä ovat yleensä todella pieniä firmoja, joidenka joukosta voi löytää jonkun todellisen helmenkin, mutta silloin sijoittajan todella täytyy tietää mitä tekee.

 1. Yrityksellä lyhyt liiketoimintahistoria

Vain lyhyen aikaa toimineissa yrityksissä riski on aina kaikkein suurin. Mitä useammalta vuodelta voimme seurata taloudellisia dokumentteja, sen paremman kokonaiskuvan yrityksestä saamme. Yhden tai kahden vuoden luvuista tehtävät johtopäätökset ovat monesti vaarallisia. Jos mahdollista meidän pitäisi pystyä näkemään vähintään 10 vuoden talouslukujen historia.

 1. Ylipalkattu yritysjohto

Varoitusmerkki on, jos hyvin pienen firman johdon palkka on epärealistisen suuri verrattuna firman varallisuuteen ja liikevaihtoon. Voi olla, että firmaa pyöritetään vain johdon tai suuremman omistajan sukulaisten taloudellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tällöin ulkopuolinen sijoittaja helposti jää maksumieheksi. Tällaisten yritysten avainhenkilöillä ei välttämättä ole edes tarkoitusta maksimoida yrityksen ja sen osakkeenomistajien markkina-arvoa. Tilanteen laukaisemiseksi tarvitaan usein ulkopuolinen katalyytti, kuten aktivistisijoittaja tai yritysostaja.

 1. Määrätyt toimialat

Joidenkin toimialojen net-net osakkeissa on enemmän riskiä kuin toisten. Tällaisia toimialoja voivat olla finanssiala, kiinteistöyhtiöt, kaikki tiukasti valtion säännösten alla toimivat yritykset (kuten julkiset palvelualat), vähittäiskaupat, lääketutkimukseen ja biotekniikkaan keskittyvät toimialat. Näidenkin joukosta voi löytyä erinomaisia sijoituskohteita, mutta sijoittajan tulee tiedostaa kyseiseen liiketoimintaan liittyvät haasteet. Toimialoissa voi olla myös eri maiden välillä suuriakin eroja ja sijoittajan pitäisikin tutustua myös aina kyseisen maan liiketoimintojen erityispiirteisiin.

Yhteenveto

Lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmällä sijoittajan on mahdollista voittaa markkinat selvällä marginaalilla. Miten sijoittaja tätä menetelmää käytännössä käyttää on hyvin yksilöllistä. Toiset haluavat vähintään 30 osakkeen korin ja toiset haluavat keskittyä poimimaan vain mielestään parhaimmat ideat. Joillakin sijoittajilla tämä strategia on osa kokonaissalkunhoitoa ja jotkut keskittyvät vain näiden syvästi aliarvostettujen osakkeiden ympärille rakennettuun sijoitustoimintaan. Jokaisessa tapauksessa sijoittaja kuitenkin joutuu tekemään valintoja osakkeita hankkiessaan.

Edellä esitetyt, osin määrälliset ja osin laadulliset, lisäkriteerit eivät välttämättä aina suoraan paranna sijoitustoiminnan tuottoja. Ne kuitenkin auttavat riskienhallinnassa. Kun karsitaan pois kaikista pahimmat kandidaatit yrityksen arvon menettämiseen tai konkurssinuhkaan liittyen, niin sijoitussalkun heilunta ei ole niin suurta ja tuotot ovat tasaisempia. Yksinkertaisesti sijoittajalla on mahdollisuus nukkua yönsä paremmin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s